Ceny

Odměna advokáta za právní služby se řídí ustanoveními Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v platném znění, (advokátní tarif).

Odměna advokáta za poskytování právních služeb je primárně stanovena dohodou mezi advokátem a klientem a je možné využít různé formy odměny, případně je možné tyto kombinovat:

  • hodinová sazba
  • paušální odměna
  • odměna odpovídající podílu na hodnotě věci.

Při stanovení konkrétní ceny za právní službu je vždy zohledněna časová i věcná náročnost případu, aktuální poměry klienta, hodnota věci, časové či jiné požadavky klienta, nutnost použití cizího jazyka nebo cizího práva, atd.

O poskytování právních služeb je mezi advokátem a klientem uzavřena smlouva, jejíž součástí je mimo jiné určení druhu a výše odměny advokáta.

Vedle odměny za právní služby je klientům účtována náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb. Jedná se zejména o hotové výdaje (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie). Úhrada těchto nákladů je stanovena dohodou mezi advokátem a klientem.

Advokátní kancelář není plátcem DPH.

Advokátní kancelář si dovoluje, v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, informovat své klienty, že jako spotřebitelé se mohou v případě nespokojenosti s poskytovanými službami obrátit na Českou advokátní komoru jako na příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré bližší informace a podmínky návrhu na zahájení mimosoudního řízení jsou dostupné na internetových stránkách České advokátní komory: www.cak.cz.